Lidmaatschap - Soort

Het NGFG kent leden, geassocieerde leden en belangstellenden:

Leden
De voorwaarde voor een volledig lidmaatschap is dat u bij uw organisatie toezicht houdt op de gegevensbescherming en als FG bent ingeschreven in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Geassocieerde leden
Als geassocieerd lid hoeft u niet te zijn ingeschreven in het register van het CBP. Voorwaarde is wel dat u een functie bekleedt, die verband houdt met de gegevensbescherming binnen de organisatie. Het NGFG hanteert hiervoor een toelatingsregeling.

Belangstellenden
Degenen die vanuit een relevante invalshoek belangstellend zijn en als zodanig deel willen uitmaken van het NGFG-netwerk, kunnen zich aanmelden als belangstellende. Wanneer u zich aanmeldt als belangstellende ontvangt u uitnodigingen voor lezingen en bijeenkomsten en informatie voor leden. Belangstellenden hebben echter geen toegang tot het Extranet.
Uiteraard geldt ook voor de belangstellende leden dat zij zich moeten houden aan de gedragscode die het NGFG voor deelname aan haar bijeenkomsten verlangt.

Contributie
De contributie voor zowel leden en geassocieerde leden als belangstellenden bedraagt in 2017 € 165,- per kalenderjaar.

Voor overige informatie rond het lidmaatschap verwijzen wij naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.